Κώδικας Δεοντολογίας

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Με τίς παραδοχές

ΟΤΙ  , ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων είναι ένας Ελεύθερος Επαγγελματίας ο οποίος σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας,  αυτονομίας και ανεξαρτησίας, με ίδια οργάνωση και μέσα που εξασφαλίζουν τις  κατάλληλες συνθήκες που επιτρέπουν την ποιοτική επάρκεια της εργασίας του,  δρα ως διαμεσολαβητής κατά τις διαδικασίες  αγοραπωλησίας ακινήτων, μίσθωσης εκμίσθωσης  ακινήτων , αντιπαροχής ακινήτων ,leasing ακινήτων ,ανταλλαγής ακινήτων , χρονομίσθωσης ακινήτων (Time Sharing), πώλησης και αγοράς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΟΤΙ,  ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων είναι νόμιμος επαγγελματίας, ιδιότητα που αποδεικνύει με την κατοχή ειδικής  Άδειας.

ΟΤΙ ,ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων κατά την εξάσκηση της  επαγγελματικής του δραστηριότητας   εμπνέεται από ηθικές αρχές , προασπίζεται το συμφέρον των πελατών του και απέχει από κάθε δραστηριότητα που μπορεί να επιφέρει κακή φήμη στον ίδιο και στην επαγγελματική του κατηγορία.

ΟΤΙ ,  στην εκτέλεση της επαγγελματικής στου δραστηριότητας πρέπει να τηρεί το απόρρητο μυστικότητας που προβλέπεται από το νόμο.

ΟΤΙ  , ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων, ιδιοκτήτης οργανωμένου γραφείου είναι υποχρεωμένος να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και να απαιτεί από τους συνεργάτες ή μισθωτούς να κάνουν το ίδιο.

ΟΤΙ,  ο Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων έχει την υποχρέωση να αναβαθμίζει (βελτιώνει ) την επαγγελματική του κατάρτηση  μέσω συνεχούς ενημέρωσης , με εκπαιδευτικές μεθόδους αυτοβελτίωσης για την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών , λαμβάνοντας μέρος σε σεμινάρια, συναντήσεις, διαλέξεις  με  στόχο του να  είναι ειδικός στην σφαίρα των δραστηριοτήτων  του και όλα αυτά χρησιμοποιούμενα για το συμφέρον  των πελατών του.

ΟΤΙ,  είναι προφανής η ανάγκη ύπαρξης Κώδικα Δεοντολογίας στο επάγγελμα του Μεσίτη αστικών συμβάσεων για την εύρυθμη λειτουργία του επαγγέλματος και της Κτηματαγοράς.

ΟΤΙ,  η ερμηνεία αυτού του Κώδικα δεν  μπορεί να παραβιάζει την αρχή της ισοτιμίας των μελών και την αρχή της σύνταξης με τούς Νόμους του Κράτους και ειδικώτερα  με:

-Αστικό Κώδικα Περί Συμβάσεων

-Αστικό  Κώδικα Περί Μεσιτείας , άρθρα 703-707

-Διατάξεις του ΠΔ 248/93 (ΦΕΚ 108 ΤΑ/28-6-1993) «Περί Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων»

-Διατάξεις του Νόμου περί προστασίας του καταναλωτή.

-Διατάξεις του Νόμου περί προστασίας περιβάλλοντος.

-Διατάξεις του νόμου 2472/97 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

ΟΤΙ, οι παρόντες κανόνες συμπεριφοράς είναι δεσμευτικοί  για όλους όσους  ασκούν το επάγγελμα του Μεσίτη Αστικών  συμβάσεων και είναι μέλη του  ΣΥΜΑΚ.

Τα παραπάνω , είναι αναπόσπαστο  μέρος του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας.  Ακολουθούν οι κανόνες Δεοντολογικής Συμπεριφοράς .

Α.  Σχέσεις τού Μεσίτη με τα κοινά.  (Άρθρα 8 )

Β.  Σχέσεις τού Μεσίτη με τον πελάτη . (Άρθρα  17 )

Γ.  Σχέσεις τού Μεσίτη με τους συναδέλφους Μεσίτες. (Άρθρα 11 )

Δ.  Σχέσεις  Μεσίτη  – Συλλόγου. (Άρθρα 10  )

Α. Οι σχέσεις τού Μεσίτη με τα κοινά.

 

Άρθρο 1.

Ο Μεσίτης αστικών συμβάσεων πρέπει να γνωρίζει την Κτηματαγορά και την εξέλιξή της όπως επίσης και τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς   με την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Δεν πρέπει να  αποδέχεται εντολές τις οποίες δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώσει με την αρμόζουσα και απαιτούμενη επαγγελματική ικανότητα.

Άρθρο 2.

Ο Μεσίτης δεν αρνείται την προσφορά  υπηρεσιών σε οποιοδήποτε πρόσωπο για λόγους φυλής ,φύλλου, αναπηρίας,θρησκείας ή εθνικής καταγωγής.

Άρθρο 3.

Ο Μεσίτης υποχρεούται να έχει ειδικό χώρο επαγγελματικής στέγης, γραφείο , ξεχωριστά από την κατοικία του εκτός και αν ο Νόμος το επιτρέπει.

Έχει υποχρέωση να δηλώνει στο Σύλλογό του  την τυχόν αλλαγή έδρας του και την κατοικία του.

Άρθρο 4.

Κανένα μέλος του Συλλόγου δεν επιτρέπεται να συσχετίζεται με άλλο επάγγελμα δυνάμενο να μειώνει την επαγγελματική του θέση ως Μεσίτη Αστικών συμβάσεων.

Ο Μεσίτης δεν επιτρέπεται να εξασκεί άλλο ελεύθερο επάγγελμα ή να συστεγάζεται στον ίδιο χώρο με άλλο ελεύθερο επαγγελματία   εκτός και αν  ο Νόμος το επιτρέπει.

Άρθρο  5.

Ο Μεσίτης για κάθε εντολή που αναλαμβάνει υποχρεούται να συλλέγει με αντικειμενικό και  λεπτομερή τρόπο όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία , πληροφορίες και περιγραφές που αφορούν στις υπό ανάθεση Ιδιοκτησίες με τον απώτερο σκοπό να μην αποτύχει στο επαγγελματικό του καθήκον.

Άρθρο 6.

Ο Μεσίτης πρέπει  να έχει αξιοπρεπή συμπεριφορά, να είναι αξιόπιστος, συνεπής στα ραντεβού του και τις υποχρεώσεις του και να μην κατηγορεί άλλους συναδέλφους.

Θα πρέπει επίσης να προασπίζεται τα δικαιώματα και το κύρος του επαγγέλματός του.

Άρθρο 7.

Κανένα Μέλος δεν θα πρέπει να αναλαμβάνει εξειδικευμένη εντολή η οποία να είναι  εκτός του πεδίου της κεκτημένης πείρας του και των ικανοτήτων του , εκτός και αν εξασφαλίζει την συνεργασία /βοήθεια ειδικού για το συγκεκριμένο πεδίο.

Άρθρο 8.

Όλες οι Διαφημίσεις θα πρέπει να ικανοποιούν  τα κριτήρια ήθους, ακριβείας-  αντικειμενικότητας περιγραφών και παρουσιάσεων, αξιοπρέπειας και   τιμιότητας.

Β. Οι σχέσεις τού Μεσίτη με τον πελάτη .

Άρθρο 1.

Κατά την άσκηση του επαγγέλματος οφείλει να επιδεικνύει συμπεριφορά που να μη δυσφημεί τον κλάδο. Να μην εκμεταλλεύεται την άγνοια ή την απειρία των πελατών, και να μην αποκρύβει τα μειονεκτήματα του ακινήτου.

Άρθρο 2.

Πελάτης για ένα Μεσίτη είναι αμφότεροι ο  Ιδιοκτήτης και ο Αγοραστής ή Ενοικιαστής. Το έργο του, εντούτοις, είναι να φροντίζει πάντα για την διασφάλιση των συμφερόντων και των δύο πλευρών: δηλαδή στοχεύει στη  «χρυσή τομή» διαρκώς.

Άρθρο 3.

Ο Μεσίτης ουδέποτε αμοίβεται για τις μεσιτικές υπηρεσίες του προκαταβολικά.

Μπορεί να λάβει το μισό της αμοιβής κατά την τυχόν υπογραφή προσυμφώνου ειδάλλως ολόκληρο το ποσό κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

Άρθρο 4.

Τυχόν προκαταβολές οι οποίες κρατούνται κατατίθενται σε λογαριασμό του προς απόδοση στο Δικαιούχο κατά την υπογραφή των συμβολαίων.

Άρθρο 5.

Έξοδα που αφορούν την ολοκλήρωση της εργασίας (τεχνικές μελέτες, πραγματογνωμοσύνες, εκδόσεις πιστοποιητικών κλπ.) προσυμφωνούνται πάντοτε γραπτώς και λεπτομερώς με τον πελάτη.

Άρθρο 6.

Μεσίτης που έχε κληθεί να παραστεί σε εκτίμηση ή πραγματογνωμοσύνη εκτός περιοχής, του συνιστάται να παίρνει την γνώμη από συνάδελφο της περιοχής, ώστε η γνώμη του να είναι αντικειμενική για περαιτέρω διευκόλυνση τη εργασίας του.

Άρθρο 7.

Κατά τη ανάληψη μίας αγοραπωλησίας ο Μεσίτης φροντίζει για την συλλογή  των καταλλήλων εγγράφων (τίτλους ιδιοκτησίας, κανονισμό πολυκατοικίας, κατόψεις, τοπογραφικά, χαρακτηρισμό από Δασαρχείο, κλπ. ) αναλόγως το είδος του ακινήτου που αναλαμβάνει. Επειδή τα συλλεχθέντα στοιχεία χρήζουν επιβεβαίωσης  (διασταύρωσης ) , προς αποφυγήν λαθών ή παρανοήσεων που θα οδηγούσαν σε εσφαλμένη αντιπροσώπευση, ο μεσίτης συνιστά στον πελάτη, νομικό και τεχνικό έλεγχο.

Άρθρο 8.

Ο Μεσίτης οφείλει να λαμβάνει πάντοτε έγγραφη εντολή για ανάθεση ή υπόδειξη ακινήτου.

Ο Μεσίτης οφείλει να μη παραμελεί ή καθυστερεί την εκτέλεση εντολής που του δόθηκε. Να μην υπερβαίνει τους όρους εντολής που έχουν τεθεί κατά την εντολή.

Άρθρο 9.

Ο Μεσίτης οφείλει να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Άρθρο 10.

Ο Μεσίτης οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο : Δεν δικαιούται  να μεταφέρει ή ανακοινώσει οποιαδήποτε πληροφορία προσωπικής φύσεως που αφορά τον πελάτη του. Δεν έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει έγγραφα που αφορούν τον πελάτη, προς κάθε κατεύθυνση χωρίς την άδεια αυτού.

Άρθρο 11.

Η εχεμύθεια αποτελεί εχέγγυο αξιοπιστίας και διαφανών σχέσεων συνεργασίας.

Το απόρρητο τηρείται κατά τη διάρκεια της εντολής και  κατόπιν της λήξης αυτής.

Άρθρο 12.

Ο  Μεσίτης υποχρεούται να υποδεικνύει στον Ιδιοκτήτη την εφικτή  τιμή πώλησης και να μην τον παραπλανεί.

Άρθρο 13.

Ο Μεσίτης επιδιώκει να αναλάβει Αποκλειστική Εντολή Πωλήσεως ή Ενοικιάσεως  για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 6 μηνών , όπου αυτό είναι εφικτό, και να συνεργασθεί με οποιονδήποτε συνάδελφο για τη  συντομότερη δυνατή εκτέλεση της εντολής που του έχει δοθεί.

Άρθρο 14.

Ο Μεσίτης προσπαθεί να αποκτήσει πελάτες  με αξιοπρέπεια και όχι με μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού. Απαγορεύεται η διαφήμιση παροχής υπηρεσιών δωρεάν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ως παραπλανητική. Οι αγγελίες διαφημίσεως ακινήτων πρέπει να περιλαμβάνουν  το Ονοματεπώνυμο ή τον Τίτλο της εταιρείας του και το αντίστοιχο σταθερό τηλέφωνο.

Άρθρο 15.

Ο Μεσίτης δεν πρέπει να επιδιώκει την ανάληψη εντολής από πελάτη για ακίνητο που , αποδεδειγμένα, έχει υποδειχθεί από άλλο συνάδελφο.

Άρθρο 16.

Αν ο Μεσίτης έχει εντολή υπόδειξης ακινήτου και του ζητηθούν στοιχεία για το ακίνητο, είναι υποχρεωμένος να τα δώσει στους εντολείς του.

Άρθρο 17.

Η επικοινωνία με τον πελάτη συνιστάται να είναι προσωπική και όχι με ενδιάμεσο ή τηλεφωνική, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκτιμήσεων.

Γ. Οι σχέσεις τού Μεσίτη με τους συναδέλφους Μεσίτες.

Άρθρο 1.

Ο Μεσίτης συμπεριφέρεται με συναδελφικότητα και αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους του.

Οφείλει να μη χρησιμοποιεί εκφράσεις που να υποβιβάζουν συνάδελφο ούτε να μειώνουν το κύρος του.

Δεν αναπτύσσει συμπεριφορές που να υποβαθμίζουν την επιχειρηματική τακτική ενός ανταγωνιστή.

Άρθρο 2.

Ο Μεσίτης πρέπει να επιδεικνύει ευγενή συμπεριφορά προς του μονίμους ή εκτάκτους συνεργάτες του γραφείου του, σεβόμενος την αξιοπρέπειά τους.

Άρθρο 3.

Οι συνάδελφοι πρέπει να δείχνουν μεταξύ τους ευπρέπεια ακόμη και σε περίπτωση διαφωνίας .

Άρθρο 4.

Εάν μετέχουν δύο ή περισσότεροι συνάδελφοι σε μία Πράξη, πριν την σύνταξη των Συμβολαίων , συζητούν τον καταμερισμό της εργασίας και της αμοιβής ώστε να αποφευχθούν διχογνωμίες.

Άρθρο 5.

Κανένας Μεσίτης δεν θα πρέπει να διεκπεραιώνει υποθέσεις , να κάνει συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις με πελάτες συναδέλφου Μεσίτη χωρίς την σαφή άδειά του δεύτερου.

Άρθρο 6.

Ο Μεσίτης θα πρέπει να απέχει από το να ασκεί μη θετική  κριτική συναδέλφων σε πελάτες.

Άρθρο 7.

Αποκλείεται κάθε  συνεργασία Μεσίτη με μή νόμιμους ή μη αδειούχους Μεσίτες. 

Ο Μεσίτης υποχρεούται να καταγγείλει στο Σύλλογο τυχών ανώνυμα ή επώνυμα γραφεία που δεν είναι νόμιμα,  ή παράνομους Μεσίτες.

Άρθρο 8.

Ο Μεσίτης πρέπει να αρνείται την πληρωμή προμήθειας σε μη σχετιζόμενα με το επιτήδευμα πρόσωπα.

Άρθρο 9.

Ο Μεσίτης έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί από τον πελάτη-εντολέα-ιδιοκτήτη για προηγούμενη ανάθεση εντολής του σε άλλο συνάδελφο και τη μορφή αυτής.

Άρθρο 10.

Ο Μεσίτης επιλέγει να συνεργάζεται με άλλους μεσίτες.

Στην περίπτωση ανάθεσης ακινήτου σε περιοχή διαφορετική από αυτή που δραστηριοποιείται ο μεσίτης, τότε υποχρεούται να συνεργασθεί με συνάδελφο που δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο.

Άρθρο 11.

Ο Μεσίτης απαγορεύεται να αφαιρεί διαφημιστικές πινακίδες άλλου συναδέλφου.

Η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων πρέπει πάντα να έχει εγκριθεί από τον πελάτη-εντολέα-ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση που ήδη υπάρχουν αναρτημένες διαφημιστικές πινακίδες συναδέλφων, συνιστάται η συνεννόηση μεταξύ των συναδέλφων για την τοποθέτηση των πινακίδων.

Δ. Σχέσεις  Μεσίτη – Συλλόγου.

Άρθρο 1.

Ο Σύλλογος υποχρεούται να διοχετεύει  σε όλα τα μέλη του ότι πληροφορίες για αγορά ή πώληση φθάνουν στην έδρα του.

Άρθρο 2.

Ο Σύλλογος υποχρεούται να διαφημίζει μέσω έντυπου και  ηλεκτρονικού τύπου τα μέλη του και να δίνει πληροφορίες για τους τομείς δραστηριότητάς των.

Άρθρο 3.

Ο Σύλλογος υποχρεούται να ενημερώνει τα μέλη του  με πληροφορίες για θέματα που αφορούν σε επαγγελματικά, πολεοδομικά, φορολογικά, περιβαλλοντικά, νομικά θέματα,  θέματα προστασίας καταναλωτών και εν γένει να παρέχει  κάθε πληροφορία για θέματα που μπορεί να αφορούν τα μέλη του.

Άρθρο 4.

Ο Σύλλογος υποχρεούται να παρεμβαίνει με οργανωμένο τρόπο στις Αρχές σε θέματα που αφορούν θέματα επαγγελματικά, θέματα περιβάλλοντος, θέματα καθορισμού χρήσεων γής, θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, θέματα προστασίας καταναλωτού, νομικά θέματα σχετιζόμενα με την Ιδιοκτησία και την επαγγελματική δραστηριοποίηση της επαγγελματικής κατηγορίας των Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων.

Άρθρο 5.

Ο Σύλλογος οφείλει να επιδιώκει και να διασφαλίζει τη μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος σε κάθε περίπτωση. Η υποχρέωση αυτή , εκτός από ηθική είναι και επωφελής αφού πέραν της κοινωνικής αποδοχής κάθε σχεδιασμός τυγχάνει και μακροπρόθεσμης απόδοσης.

Άρθρο 6.

Όταν πρόκειται για αναδιαμόρφωση αντικειμενικών αξιών , ο Σύλλογος εργάζεται στην κατεύθυνση του δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 7.

Ο Σύλλογος υποχρεούται να εκδίδει ενιαίου τύπου εντολή  Ιδιοκτήτου – Αγοραστή και Ενοικιαστού και τα Μέλη του υποχρεούνται να κάνουν χρήση αυτών.

Άρθρο 8.

Ο Σύλλογος εκδίδει Ταυτότητες και σήματα για την πιστοποίηση κάθε μέλους του και το κάθε μέλος του Συλλόγου υποχρεούται να εφοδιάζεται με την ειδική Ταυτότητα και σήματα που παρέχει  ο  Σύλλογος.

Άρθρο 9.

Ο Σύλλογος επιφορτίζεται της ευθύνης συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης  των συναδέλφων.

Άρθρο 10.

Ο Μεσίτης έχει την υποχρέωση να παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις και λοιπές εκδηλώσεις  του Συλλόγου του και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις που παίρνουν οι Γενικές Συνελεύσεις και το Δ. Σ . του Συλλόγου του. Να μετέχει σε συγκεντρώσεις  και κινητοποιήσεις  για την επίτευξη επαγγελματικών επιδιώξεων  για την βελτίωση των συνθηκών του επαγγέλματος.

Ο Μεσίτης έχει τη υποχρέωση να μετέχει σε επιτροπές ή κινητοποιήσεις όταν καλείται από το Δ. Σ. σε θέματα σχετικά με εκτιμήσεις ακινήτων, μαρτυρίες σε Δικαστήρια , υποστήριξης επαγγελματικών προβλημάτων.

Ο Μεσίτης θα πρέπει να είναι συνεπής και στις οικονομικές υποχρεώσεις του απέναντι στο Σύλλογο.

Ε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ αποφασίζει για την παραπομπή ή μη σε αυτό , όποιου εναγόμενου μέλους.

Το Δ.Σ ορίζει τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Ο Μεσίτης έχει την υποχρέωση να προσέρχεται σε πρόσκληση του Δ.Σ. του συλλόγου του για να παρέχει εξηγήσεις και μαρτυρίες που εκάστοτε του ζητούνται για την διευκρίνηση όποιου προβλήματος.

Επιβάλλεται η σύγκλιση του Π.Σ στις παρακάτω περιπτώσεις.

  • Για κάθε παράβαση της Νομοθεσίας περί Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων.
  • Για κάθε πράξη δολίως παραβλάπτουσα επαγγελματικά συμφέροντα Μεσιτών.
  • Για αντισυναδελφική συμπεριφορά, προς συναδέλφους ή υφισταμένους.
  • Για παράβαση ή παρακώλυση της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ
  • Για δράση αντιτιθέμενη των σκοπών και στόχων του Δ.Σ
  • Για ανάρμοστη συμπεριφορά έναντι πελατών.

Το Δ.Σ κατόπιν ακροάσεως του εγκαλουμένου συναδέλφου δύναται να επιβάλει κυρώσεις ως κάτωθι αναφερομένων :

  • Επίπληξη
  • Χρηματικό πρόστιμο από 100-1000 Ευρώ, κατατιθέμενο υπέρ του Συλλόγου
  • Προσωρινή διαγραφή
  • Οριστική Διαγραφή

-Σημειώνεται πως το Δ.Σ μπορεί να επιβάλει κυρώσεις και ερήμην του εγκαλουμένου συναδέλφου εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο και επαρκώς αποδεδειγμένο.

-Το ΔΣ θα συμπληρώσει με απόφασή του το εύρος των κυρώσεων (Χρονικό και χρηματικό αντίστοιχα)

-Οι πειθαρχικές κυρώσεις κοινοποιούνται περιληπτικά στο αντίστοιχο κλαδικό έντυπο, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα μέλη και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Τέλος, ο παρών Κώδικας δύναται να τροποποιηθεί μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ του ΣΥΜΑΚ.

Compare listings

Compare