Καταστατικό

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» (ΣΥ.Μ.Α.Κ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1ο
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με έδρα το Ηράκλειο και με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».

Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Γενικός σκοπός του Σωματείου είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προώθηση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το σωματείο:
α). συνεργάζεται με παρόμοια σωματεία ανά την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
β). φροντίζει για την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης στα μέλη του και την κατάδειξη σ’ αυτά των πλεονεκτημάτων της επαγγελματικής οργάνωσης τους.
γ). καλεί τα μέλη του σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κατά τις οποίες γίνονται ανακοινώσεις και διαλέξεις για θέματα που αφορούν τον κλάδο.
δ). επιδιώκει, με κάθε νόμιμο μέσο, την τιμωρία όσων δεν ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του μεσίτη αστικών συμβάσεων.
ε). εκδίδει και κυκλοφορεί στα μέλη του έντυπο πληρο-φοριακό υλικό, οδηγίες και περιοδικό, εάν υπάρχει σχετική δυνατότητα.
στ). οργανώνει και πραγματοποιεί διαλέξεις, σεμινάρια και ημερίδες για την ενημέρωση των μελών του.
ζ). συμπαρίσταται στα μέλη του και τα βοηθά στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας με κάθε νόμιμο, για τον σκοπό αυτό, μέσο και στην επίλυση των προβλημάτων τους, με παραστάσεις και διαβήματα, όταν χρειάζεται, ενώπιον των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 3ο
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΑ και ΕΠΙΤΙΜΑ.
Τακτικό μέλος μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί στον Νομό Ηρακλείου και στο Νομό Λασιθίου το επάγγελμα του μεσίτη αστικών συμβάσεων και που κατέχει άδεια μεσίτη αστικών συμβάσεων, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Μέλη επίσης του Συλλόγου μπορούν να είναι ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και δύο μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας Συνεταιρισμών και μέχρι δύο διαχειριστές εταίροι των Ε.Π.Ε., εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με αυτό του μεσίτη αστικών συμβάσεων.
Επίτιμο μέλος μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο πρώην τακτικό μέλος του Συλλόγου, το οποίο έχει προσφέρει ειδικές και σημαντικές υπηρεσίες για την επιδίωξη του σκοπού του.
Μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι και αλλοδαποί, εφόσον πληρούν τους όρους του παρόντος καταστατικού και τις προϋποθέσεις των κειμένων νόμων.

Άρθρο 4ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Ως τακτικά μέλη εγγράφονται όσοι έχουν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, κατόπιν υποβολής σχετικής έγγραφης αιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Για την εγγραφή απαιτείται η υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης προς το Δ.Σ. του Συλλόγου, η οποία συνοδεύεται από την σχετική άδεια του αιτούντος και από διπλότυπο είσπραξης από το Ταμείο του Συλλόγου της προβλεπόμενης εισφοράς για την εγγραφή.
Η αίτηση μαζί με τα συνημμένα έγγραφα εισάγεται από τον Γραμματέα ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της, το οποίο αποφασίζει για την έγκρισή της και την εγγραφή ή όχι του αιτούντος.
Ως επίτιμα μέλη εγγράφονται όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Για τη λήψη της απόφασης απαιτείται η παρουσία των 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
Η ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου είναι απόλυτα προσωποπαγής και δεν εκχωρείται ούτε με οποιοδήποτε τρόπο μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο.

Άρθρο 5ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Νόμο, από το παρόν καταστατικό και από τις αποφάσεις και τους ειδικούς κανονισμούς της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Τα τακτικά μέλη, εφόσον είναι ταμειακά εντάξει, έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου, να ψηφίζουν, καθώς και να προτείνουν με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου, οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του.
Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και να συμμετέχουν στην Διοίκηση του Συλλόγου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο.
Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δικαιούνται όμως να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Άρθρο 6ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο, από το παρόν καταστατικό και από τις αποφάσεις και τους ειδικούς κανονισμούς της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς και γενικά τα συμφέροντα του Συλλόγου ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της Διοίκησής του.
Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν ανελλιπώς τις εισφορές και συνδρομές τους και γενικά να ανταποκρίνονται σε κάθε οικονομική υποχρέωσή τους προς τον Σύλλογο, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

Άρθρο 7ο
ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Η ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου παύει να υφίσταται με την συνταξιοδότηση του. Το μέλος όταν πάψει να είναι μεσίτης αστικών συμβάσεων διαγράφεται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα για την διαγραφή μέλους του Συλλόγου:
α). Εάν έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του που προβλέπει το άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού, ή συμμετέχει αποδεδειγμένα σε άλλο Σύλλογο με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό εντός του Νομού Ηρακλείου.
β). Εάν δρα ή συμπεριφέρεται με οποιοδήποτε τρόπο αντίθετα προς τους σκοπούς του Συλλόγου και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή με οποιονδήποτε τρόπο εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της Διοίκησης του.
γ). Εάν καθυστερεί αδικαιολόγητα πάνω από ένα (1) έτος την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του προς τον Σύλλογο παρά την έγγραφη προς τούτο ειδοποίησή του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί σε κάθε περίπτωση, κρίνοντας τις εκάστοτε ειδικές περιστάσεις και ιδίως την βαρύτητα της πράξης, αντί για διαγραφή, να επιβάλλει στο μέλος του την ποινή της έγγραφης ή προφορικής επίπληξης, της προσωρινής αποβολής για ένα χρόνο, ή του προστίμου.
Την διαγραφή του μέλους μπορεί να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλος αυτού, ή το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.
Η περί διαγραφής μέλους απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισέρχεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την έκδοσή της Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται μετά την έγκρισή της από την Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση, πριν αποφασίσουν, υποχρεούνται να καλούν εγγράφως το μέλος σε ακρόαση, για τις αποδιδόμενες σ’ αυτό κατηγορίες.
Η απόφαση περί διαγραφής γνωστοποιείται εγγράφως στο διαγραφόμενο μέλος, το οποίο έχει όλα τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα.
Κάθε διαγραφόμενο μέλος ευθύνεται για τις οφειλόμενες συνδρομές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Σύλλογο, μέχρι την ημερομηνία διαγραφής του.
Οποιοδήποτε μέλος μπορεί, όποτε θέλει, αφού προηγουμένως εξοφλήσει τις οφειλές του, να αποχωρήσει και να ζητήσει την διαγραφή του από τον Σύλλογο, με γραπτή αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ). Μέλη που δεν λαμβάνουν μέρος σε πάνω από δύο τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις να διαγράφονται εκτός αν αποδεδειγμένα απουσιάζουν στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 8ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα της Διοίκησης του Συλλόγου είναι:
α). Η Γενική Συνέλευση των Μελών.
β). Το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ). Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 9ο
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1). Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σ’ αυτήν. Δικαίωμα ψήφου δεν έχει το μέλος εκείνο, για το οποίο πρόκειται να ληφθεί στη Συνέλευση απόφαση για θέμα που το αφορά ατομικά. Τα μέλη παρίστανται πάντοτε αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση και απαγορεύεται η παράσταση με πληρεξούσιο.
Μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές 6 μηνών στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και αποκλείονται των Γενικών Συνελεύσεων, εκτός εάν εξοφλήσουν αυτές πριν ή κατά την έναρξη των αρχαιρεσιών ή των συνεδριάσεων των Γ.Σ.
2). Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών του, που δεν έχει ανατεθεί από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα, και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν το Σύλλογο και όλα τα μέλη του, παρόντα ή απόντα, συμφωνούντα ή διαφωνούντα.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα, υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της, μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη.
Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Συλλόγου και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα:
α). να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου,
β). να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής,
γ). να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής,
δ). να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου και
ε). να αποφασίζει για την διάλυση του Συλλόγου και τον τρόπο διάθεσης της περιουσίας του, μετά τη διάλυσή του.
στ). να αποφασίζει για την διαγραφή μέλους όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
ζ). Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών, την υποχρεωτική συνδρομή καθώς και κάθε άλλη οικονομική επιβάρυνση των μελών.

Άρθρο 10ο
ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και λειτουργεί ως Τακτική και ως Έκτακτη.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία (1) φορά τον χρόνο, μετά την λήξη στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους της ετήσιας χρήσεως του Συλλόγου, και μέσα στο πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο για να αντιμετωπισθούν σοβαρά θέματα του Συλλόγου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής ή του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Η αίτηση γίνεται πάντοτε εγγράφως και πρέπει να αναφέρονται σ’ αυτήν τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ

1). Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, κατόπιν αποφάσεως του, η οποία ορίζει τον τόπο και τον χρόνο σύγκλησής της και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, προκηρύσσεται δε, δέκα πέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν την διεξαγωγή της, με πρόσκληση που θα φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και στην οποία πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια, ο τόπος, ο χρόνος και τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση των μελών στη Συνέλευση γίνεται με δημοσίευση σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της πόλης του Ηρακλείου.
Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, αυτή μπορεί να συγκληθεί απευθείας από δέκα πέντε (15) τουλάχιστον μέλη του Συλλόγου, τα οποία τηρούν απαραίτητα τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και υπογράφουν αυτά την πρόσκληση. Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρθρ. 10 του παρόντος, ζητείται από την Ελεγκτική Επιτροπή ή από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Συλλόγου, η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εάν η παραπάνω προθεσμία περάσει άπρακτη, η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί απευθείας από την Ελεγκτική Επιτροπή ή από το 1/3 των μελών του Συλλόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το όργανο ή από τα μέλη που την συγκαλούν. Στην περίπτωση του β΄ εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, η ημερήσια διάταξη δεν μπορεί να περιλαμβάνει θέματα άλλα εκτός εκείνων που αναφέρονται στην γραπτή αίτηση των αιτούντων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη.
2). Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σ’ αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο. Εάν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, και στον ίδιο χώρο, οπότε βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται σ’ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακά εντάξει μελών, εάν δε ούτε και τότε επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται για τρίτη φορά την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο χώρο, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό ταμειακά εντάξει μελών.

Άρθρο 12ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1). Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από οποιοδήποτε έργο της, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα της και από ένα ψηφολέκτη.
Το Προεδρείο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός, εκτός εάν υπάρχει αντίρρηση από το ένα πέμπτο (1/5) των παρόντων μελών, οπότε και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και λήξη των εργασιών της, διευθύνει την συζήτηση, αφαιρεί και δίδει τον λόγο, θέτει ζητήματα για ψηφοφορία και υπογράφει μαζί με τον Αντιπρόεδρο τα πρακτικά, τα οποία τηρούνται από τον Γραμματέα και προσυπογράφονται από αυτόν.
Μέχρι την εκλογή Προεδρείου, καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, ο οποίος και διαπιστώνει την ύπαρξη ή όχι της απαρτίας και εάν μεν δεν διαπιστωθεί απαρτία λύνει την συνεδρίαση και υπογράφει μόνος αυτός το σχετικό πρακτικό αναβολής της Γενικής Συνέλευσης, εάν δε διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας προχωρεί στην διαδικασία εκλογής του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
2). Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων, σύμφωνα με το άρθρο 11 αριθμ. 2 του παρόντος, μελών του Συλλόγου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και της σωματειακής νομοθεσίας.
Κάθε ένσταση κατά του κύρους αποφάσεως πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφαίνεται αμέσως επ’ αυτής. Νέα ένσταση κατά της τελευταίας αυτής απόφασης δεν επιτρέπεται.
Τα πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται στο τηρούμενο, για τον σκοπό αυτό, βιβλίο του Συλλόγου και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Προεδρείου της.
Τα αντίγραφα των πρακτικών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και τον Γραμματέα του.

Άρθρο 13ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κατά τις σχετικές διατάξεις.
Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε πέντε (5).
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, και αρχίζει από την επομένη των εκλογών για την ανάδειξη του και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά από τρία (3) έτη.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, βάσει των εγγράφως υποβαλλόμενων υποψηφιοτήτων, οι οποίες καταχωρούνται στο πρωτόκολλο του Συλλόγου τρείς (3) ημέρες πριν την Συνέλευση, μη υπολογιζομένων των ημερών της καταχώρησης της αίτησης και της Συνέλευσης. Εάν εντός της παραπάνω προθεσμίας, οι υποψηφιότητες δεν συμπληρώνουν τον αριθμό πέντε (5) τουλάχιστον, τότε μπορούν να γίνουν δεκτές και άλλες υποψηφιότητες, μέχρι και την ημέρα της Συνέλευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να κατέρχονται στις εκλογές είτε με κοινό ψηφοδέλτιο είτε χωριστά. Στα ψηφοδέλτια οι υποψήφιοι αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά.
Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του, υπό την προεδρεία εκείνου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Η εκλογή για τον καθένα γίνεται χωριστά με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία.
Σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από οποιαδήποτε αιτία, αναπληρώνεται από τον κατάλογο των επιλαχόντων του συνδυασμού του ή εάν είναι ανεξάρτητος από τον κατάλογο των επιλαχόντων του συνδυασμού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, κατά τη σειρά επιτυχίας τους.
Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την εκλογή του προβαίνει σε νέα συγκρότηση σε σώμα και σε νέα κατανομή αξιωμάτων, πλην του Προέδρου, ο οποίος παραμένει ο ίδιος, εκτός εάν κενωθεί η θέση του.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθα και ευθύνονται όλα προσωπικά και αλληλέγγυα για την διαχείριση των θεμάτων του Συλλόγου και τις νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν δεν μετέχουν στην συνεδρίαση στην οποία λαμβάνονται αυτές ή διαφωνούν.
Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της Διοίκησης του Συλλόγου διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης με μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία δια βοής απαγορεύεται.

Άρθρο 14ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1). Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γενικά για όλες τις υποθέσεις του Συλλόγου, εκτός εκείνων για τις οποίες ρητά, δυνάμει του Νόμου και του παρόντος καταστατικού, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου και κατευθύνει τη δράση του στην επιδίωξη και πραγμάτωση των σκοπών του, χρησιμοποιώντας προς τούτο κάθε νόμιμο και κατάλληλο μέσο. Ενδεικτικά:
α). Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών.
β). Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς διαχείρισης και τους υποβάλλει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση μετά από προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή.
γ). Καταρτίζει κάθε φύσεως Κανονισμούς με τους οποίους καθορίζονται η οργάνωση και οι τρόποι εφαρμογής του παρόντος καταστατικού.
δ). Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Συλλόγου ή για την απόκρουση τέτοιων, στρεφομένων κατά του Συλλόγου, για την άσκηση κάθε ενδίκου μέσου ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα του Συλλόγου.
ε). Συγκροτεί Επιτροπές από μέλη του Συλλόγου και αναθέτει σ’ αυτές ή σε μεμονωμένα μέλη ατομικά την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.
στ). Αναθέτει σε πρόσωπο ή πρόσωπα μη μέλη του Συλλόγου την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών και την διεκπεραίωση ορισμένου τομέα εργασίας, με πάγια αντιμισθία ή κατ’ αποκοπή.
ζ). Αποφασίζει για την επιβολή πειθαρχικών ποινών στα μέλη του Συλλόγου, κ.λ.π.
η). Να διοργανώνει σεμινάρια με θέματα νομικά, τεχνικά, οικονομικά, κ.λ.π.
2). Οι υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά, που εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους πραγματοποίησής τους.

Άρθρο 15ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1). Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο ή το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον πριν από 24 ώρες και στην οποία αναφέρεται ο χώρος, ο χρόνος και η ημερήσια διάταξη.
2). Για την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τριών (3) μελών του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση.
3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, με φανερές ψηφοφορίες. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος.
Επί προσωπικού θέματος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η ψηφοφορία είναι μυστική.

Άρθρο 16ο
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί με απλή έγγραφη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο.
Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, αυτή υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις του ή πέντε μη συνεχείς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. στ΄ του παρόντος.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθαιρεθεί μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για παράβαση των καθηκόντων του. Την πρόταση μομφής μπορεί να την κάνει το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 17ο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις, απέναντι σε κάθε αρχή δημόσια και δημοτική, στις Τράπεζες και κάθε φύσης οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα.
Καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει όλες τις συνεδριάσεις.
Συνάπτει με τον Γενικό Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες στο όνομα του Συλλόγου, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί.
Παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του Συλλόγου, την πιστή τήρηση του Καταστατικού και την διαχείριση του Ταμείου.
Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα και τα πρακτικά και μαζί με τον Ταμία κάθε ένταλμα πληρωμής ή γραμμάτιο είσπραξης ή επιταγή.

Άρθρο 18ο
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός εμποδίζεται για κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντά του και συνεργάζεται μ’ αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου.

Άρθρο 19ο
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Συλλόγου, πλην του Ταμείου, φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του Συλλόγου, τηρεί το μητρώο μελών και το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

Άρθρο 20ο
Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του Συλλόγου, επιμελείται των εισπράξεων και των πληρωμών, υπογράφει τις εξοφλητικές αποδείξεις, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε γραμμάτιο είσπραξης ή ένταλμα πληρωμής ή επιταγή, τηρεί τα βιβλία διαχείρησης και υποβάλλει τακτικά λεπτομερή έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την χρηματική κατάσταση του Ταμείου.
Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα του Συλλόγου σε Τράπεζα που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και ανάληψη χρημάτων από αυτές.
Υποβάλλει εγγράφως τον διαχειριστικό απολογισμό και τον ισολογισμό του έτους που έληξε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
Είναι υπεύθυνος για κάθε χρηματική απώλεια και οικονομική ανωμαλία και έλλειμμα και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή και την Γενική Συνέλευση για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

Άρθρο 21ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και η θητεία της συμπίπτει με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τριετής. Συγκροτείται σε σώμα αμέσως μόλις εκλεγεί και Πρόεδρος της ανακηρύσσεται το μέλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους. Ακολουθούν, κατά σειρά εκλογής, με βάση τις ψήφους που έλαβαν, τα δύο τακτικά και τα δύο αναπληρωματικά μέλη.
Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τον ταμειακό και διαχειριστικό έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και υποβάλλει σχετική έκθεση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν αυτή το κρίνει απαραίτητο ή αν ζητηθεί από την Γενική Συνέλευση.
Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρός της, ή δύο από τα μέλη της, ή το Διοικητικό Συμβούλιο.
Όλα τα όργανα του Συλλόγου οφείλουν να θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο κρίνει αυτή απαραίτητο για την άσκηση του ελέγχου της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΚΛΟΓΙΚΑ

Άρθρο 22ο
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Οι εκλογές για την ανάδειξη από την Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, οι ψηφοφορίες για ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση του Συλλόγου, έγκρισης της λογοδοσίας της, διάλυσης του Συλλόγου ή τροποποίησης του καταστατικού και σε κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται μυστική ψηφοφορία, διεξάγονται με την ευθύνη και την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.
Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση πριν από κάθε ψηφοφορία. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται δικαστικός.
Υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται εκλογές δεν μπορεί να είναι και μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.
Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους.
Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί την διαλογή των ψήφων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα και ανακηρύσσει τους υποψηφίους που εκλέχτηκαν.

Άρθρο 23ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στις αρχαιρεσίες οι υποψήφιοι κατέρχονται είτε κατά συνδυασμούς, είτε ως μεμονωμένοι, είτε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Συνδυασμός θεωρείται το ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει έξι (6) τουλάχιστον υποψηφίους.
Οι εκλογές διενεργούνται σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση και με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής.
Τα μέλη των Γενικών Συνελεύσεων μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους στο ψηφοδέλτιο της επιλογής τους, ή εφόσον υπάρχει κοινό ψηφοδέλτιο, βάζοντας έως τρείς (3) σταυρούς αριστερά των ονομάτων των υποψηφίων.
Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
Το εκλογικό μέτρο προκύπτει από την διαίρεση του αριθμού του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών αυξημένο κατά μία. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
Η εκλογή διενεργείται με χωριστά ψηφοδέλτια για το Διοικητικό Συμβούλιο, για την Ελεγκτική Επιτροπή και για τους εκπροσώπους στην ΟΜΑΣΕ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλέγονται κατά σειρά ψήφων, οι πρώτοι πέντε (5) από το ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι πρώτοι τρείς (3) από το ψηφοδέλτιο για την Ελεγκτική Επιτροπή και οι ανάλογα με το σύνολο των μελών του Συλλόγου εκλεγόμενοι ως εκπρόσωποι για την ΟΜΑΣΕ από το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο. Τα αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται από τους υπόλοιπους επιλαχόντες κατά σειρά ψήφων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 24ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συνέρχεται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Για την επίτευξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία των 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου, ενώ για την λήψη απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 25ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ο Σύλλογος διαλύεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
1). Όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των δέκα.
2). Ύστερα από δικαστική απόφαση, όπως ορίζει ο νόμος.
3). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συνέρχεται ειδικά για τον σκοπό αυτό, με την απαρτία και πλειοψηφία του προηγούμενου άρθρου.
Ο Σύλλογος όταν διαλυθεί τίθεται υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το Νόμο.
Μετά την εκκαθάριση η τυχόν υπάρχουσα περιουσία του Συλλόγου κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα και περιέρχεται στα υπάρχοντα ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες του Νομού Ηρακλείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 26ο
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο Σύλλογος έχει ως πόρους τις εισφορές για την εγγραφή των μελών του, τις υποχρεωτικές συνδρομές των μελών του, τις τυχόν έκτακτες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιβαλλόμενες εισφορές, τα έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, εκδόσεις περιοδικών ή άλλων εντύπων, διάφορες εκδηλώσεις, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ή έσοδα από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.
Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής, της υποχρεωτικής συνδρομής καθώς και κάθε άλλης οικονομικής επιβάρυνσης των μελών καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 27ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το οικονομικό έτος του Συλλόγου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για την οικονομική κίνηση του Συλλόγου κάθε οικονομικό έτος και την οικονομική κατάσταση αυτού κατά την λήξη του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην αμέσως επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του τον σχετικό διαχειριστικό απολογισμό και τον ισολογισμό του λήξαντος οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ

Άρθρο 28ο
ΤΗΡΗΤΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:
1). Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του μέλους, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής.
2). Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
3). Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4). Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
5). Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά
όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.
6). Βιβλίο Περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.
7). Κάθε άλλο Βιβλίο απαραίτητο για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συλλόγου.

Άρθρο 29ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΛΑΒΑΡΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα, η οποία είναι κυκλική και αναγράφει περιμετρικά τις λέξεις που απαρτίζουν την επωνυμία του (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), και στο μέσο απεικονίζει ένα ιδεόγραμμα σπιτιού που στο κέντρο του βρίσκεται η Κρήτη με τονισμένο το Νομό Ηρακλείου.
Ο Σύλλογος έχει δικό του λάβαρο και το έμβλημα του έχει σχήμα κυκλικό, στο κέντρο του απεικονίζεται το νησί της Κρήτης μέσα σε ένα ιδεόγραμμα σπιτιού, με τονισμένο το Νομό Ηρακλείου και περιμετρικά θα φέρει την επωνυμία του Συλλόγου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30ο
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τα μέλη του Συλλόγου κατά την εξάσκηση του επαγγέλματός τους υποχρεούνται να τηρούν πιστά τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου.
Για την έγκριση του αρχικού κειμένου του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και για οποιαδήποτε μεταγενέστερη συμπλήρωση ή τροποποίηση του απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει ως σκοπό την καθιέρωση υψηλών προδιαγραφών στην άσκηση του επαγγέλματος του Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων.
Για παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας μπορεί να επιβληθεί στο μέλος του Συλλόγου, ανάλογα το παράπτωμα η ποινή της επίπληξης, του προστίμου, της προσωρινής παύσης από τρείς (3) έως έξι (6) μήνες ή της οριστικής διαγραφής.
Οι ανωτέρω παραβάσεις, καταγγέλλονται γραπτά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο υποχρεούται να καλέσει σε απολογία το ενδιαφερόμενο μέλος μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την καταγγελία.
Η ποινή της επίπληξης επιβάλλεται τελεσίδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ποινές του προστίμου, της προσωρινής παύσης ή της οριστικής διαγραφής, εφεσιβάλλονται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης), κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα της γραπτής κοινοποίησης της απόφασης. Η έφεση αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η είσπραξη του προστίμου επιδιώκεται με τον ίδιο τρόπο που εισπράττονται οι εισφορές, σύμφωνα με το Νόμο.
Το ύψος του προστίμου καθορίζεται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31ο
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα που αφορά τον Σύλλογο και δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και γενικά η Σωματειακή Νομοθεσία.

Άρθρο 32ο
ΕΓΚΡΙΣΗ

Το καταστατικό αυτό, που περιέχει μαζί με το παρόν, τριάντα (32) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα ομόφωνα από τα παρακάτω υπογράφοντα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, που συνήλθαν για τον σκοπό αυτό και θα ισχύσει από την εγγραφή του στο τηρούμενο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, εξουσιοδοτήθηκε δε η πενταμελής, προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή να ζητήσει την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ο Νόμος ορίζει.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η θητεία των ήδη εκλεγέντων οργάνων του Σωματείου (Δ.Σ., Ελεγκτική Επιτροπή) κατά τις εκλογές της 14ης Οκτωβρίου 2001 παρατείνεται για ένα ακόμη έτος, έτσι ώστε να γίνει τριετής.
Ηράκλειο, 11 Σεπτεμβρίου 2002
Παραστάθηκαν 20 μέλη από σύνολο 31 μελών. Ψήφισαν 20 μέλη. Οι τροποποιήσεις αποφασίστηκαν ομόφωνα.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.   Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Γεώργιος Φιτσοδασκαλάκης  Εμμανουήλ Πατεράκης

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.    Ο Γενικό Γραμματέας

Άρτεμις Μαυράκη         Μιχαήλ Καλογεράκης

Compare listings

Compare