Σκοπός

Γενικός σκοπός του Συλλόγου είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προώθηση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του, ο σύλλογος :
α. Συνεργάζεται με παρόμοια σωματεία ανά την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
β. Φροντίζει για την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης στα μέλη του και την κατάδειξη σ’ αυτά των πλεονεκτημάτων της επαγγελματικής οργάνωσης τους.
γ. Καλεί τα μέλη του σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κατά τις οποίες γίνονται ανακοινώσεις και διαλέξεις για θέματα που αφορούν τον κλάδο.
δ. Επιδιώκει, με κάθε νόμιμο μέσο, την τιμωρία όσων δεν ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του μεσίτη αστικών συμβάσεων.
ε. Εκδίδει και κυκλοφορεί στα μέλη του έντυπο πληροφοριακό υλικό, οδηγίες και περιοδικό, εάν υπάρχει σχετική δυνατότητα.
στ. Οργανώνει και πραγματοποιεί διαλέξεις, σεμινάρια και ημερίδες για την ενημέρωση των μελών του.
ζ. Συμπαρίσταται στα μέλη του και τα βοηθά στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας με κάθε νόμιμο, για τον σκοπό αυτό, μέσο και βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων τους, με παραστάσεις και διαβήματα, όταν χρειάζεται, ενώπιον των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών.