Απαραίτητα Δικαιολογητικά για Αγορά και Πώληση Ακινήτου

Η αγορά ή πώληση ακινήτου είναι μια σημαντική συναλλαγή που απαιτεί την προσκόμιση διαφόρων δικαιολογητικών για να διευκολυνθεί η διαδικασία και να εξασφαλιστεί η νομιμότητα της συναλλαγής.

Τόσο οι αγοραστές όσο και οι πωλητές πρέπει να προετοιμάσουν την απαραίτητη τεκμηρίωση προτού προχωρήσουν στη συναλλαγή.

Παρακάτω παραθέτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αγορά και πώληση ακινήτου στην Ελλάδα.

Δικαιολογητικά για Αγοραστές:

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας και ΑΦΜ: Απαιτείται η παρουσίαση φωτοτυπίας της ταυτότητας και του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του αγοραστή.
 2. Ε1 και Ε9 της τελευταίας πενταετίας: Ο αγοραστής πρέπει να προσκομίσει τα ενημερωμένα Ε1 και Ε9 των πέντε τελευταίων χρόνων από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ).
 3. Δηλώσεις για απαλλαγή πρώτης κατοικίας: Εάν ο αγοραστής επιθυμεί να απαλλαγεί από τον φόρο πρώτης κατοικίας, πρέπει να συμπληρώσει τις κατάλληλες δηλώσεις, οι οποίες συντάσσονται από συμβολαιογράφο.

Δικαιολογητικά για Πωλητές:

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας: Απαιτείται η παρουσίαση φωτοτυπίας της ταυτότητας του πωλητή.
 2. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού: Πρέπει να προσκομιστεί η φωτοτυπία του εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος του πωλητή.
 3. Συμβόλαιο: Η συναλλαγή πρέπει να υποστηρίζεται από το συμβόλαιο αγοραπωλησίας.
 4. Άδεια οικοδομής: Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια οικοδομής για το ακίνητο, απαιτείται η παρουσίαση της αντίστοιχης άδειας.
 5. Τοπογραφικό και κάτοψη του ορόφου: Αναγκαία είναι η παροχή του τοπογραφικού διαγράμματος του οικοπέδου, καθώς και της κάτοψης του ορόφου.
 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.2238/94 ή πιστοποιητικό μίσθωσης: Σε περίπτωση που το ακίνητο είναι ενοικιασμένο, απαιτείται η υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν.2238/94 ή πιστοποιητικό μίσθωσης από την Δ.Ο.Υ.
 7. Υπεύθυνη δήλωση Ν.2459/97: Απαιτείται η υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον νόμο Ν.2459/97, της οποίας η έγκριση πραγματοποιείται από την Δ.Ο.Υ.
 8. Φορολογική ενημερότητα: Απαιτείται η φορολογική ενημερότητα του πωλητή.
 9. Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) από τον Δήμο: Αναγκαίο είναι το πιστοποιητικό τέλους ακίνητης περιουσίας από τον αρμόδιο Δήμο, περιλαμβάνοντας και τον λογαριασμό της Δ.Ε.Η και το συμβόλαιο.
 10. Μισθωτήριο συμβόλαιο: Εάν το ακίνητο είναι ενοικιασμένο, απαιτείται το μισθωτήριο συμβόλαιο.
 11. Πιστοποιητικό από την Δ.Ο.Υ για έλλειψη φόρου: Εάν το ακίνητο προέρχεται από γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, απαιτείται πιστοποιητικό από την Δ.Ο.Υ ότι το ακίνητο δεν οφείλει φόρο.
 12. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον Ι.Κ.Α: Εάν ο πωλητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας, απαιτείται η παρουσίαση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον Ι.Κ.Α.

Εάν πρόκειται για μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο από την 21η Σεπτεμβρίου 2011, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού για την απουσία αυθαίρετων κατασκευών.

Επίσης, από την 9η Ιανουαρίου 2011, σε κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο απαιτείται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το ΠΕΑ εκδίδεται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των οποίων τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr).

Δικαιολογητικά για Δάνεια:

Παρακάτω παραθέτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι τράπεζες για την χορήγηση στεγαστικού δανείου:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση χορήγησης στεγαστικού δανείου
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας
 3. Φωτοτυπία 3 τελευταίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος
 4. Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας (για μισθωτούς και συνταξιούχους)
 5. Φωτοτυπία αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (Ε3,Ε1) των 3 τελευταίων ετών (για ελεύθερους επαγγελματίες)
 6. Φωτοτυπία Ε9
 7. Δανειακή ενημερότητα εφόσον υπάρχουν άλλα δάνεια ή υποχρεώσεις.

Καταλήγωντας

Συμπερασματικά, η προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών είναι ζωτικής σημασίας για μια επιτυχημένη αγορά ή πώληση ακινήτου.

Οι αγοραστές και οι πωλητές πρέπει να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα έγγραφα και να διασφαλίσουν ότι έχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή με ακίνητο στην Ελλάδα.

Compare listings

Compare